KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Volebný program 2014 -2018 » Regulácia územia
Regulácia územia územnými plánmi zón a zmeny Územného plánu mesta
  • Regulácia územia  územnými plánmi zón + presadzovať zmeny Územného plánu mesta s cieľom zabrániť dohusťovaniu sídlisk a nasmerovať investorov do bývalých priemyselných oblastí

 

Problém:

Ružinov je jedna z najpríjemnejších mestských časti Bratislavy a s toho dôvodu je v ňom najväčší dopyt po bytoch. To má za následok, že stále sa snažia investori umiestňovať novú výstavbu zahusťovaním, čo je pre nich síce obchodne najjednoduchší prístup, ale obyvateľom bývajúcich v okolí to väčšinou prináša zhoršovanie ich životného prostredia, znižuje to hodnotu ich nehnuteľností a podstatne to zhoršuje statickú a dynamickú dopravu, ktorá je už v súčasnosti vo veľmi zlom stave. Má to samozrejme ďalšie dopady – napríklad na počet umiestňovaných detí v Materských školách, ktorých je stále nedostatok, keďže sa do nových bytov sťahujú zväčša mladý ľudia.

 

Moje doterajšie kroky k jeho odstráneniu:

Už vo volebnom období 2006 – 2010 som presadil vyše 15 návrhov urbanistických štúdii a územných plánov zón, pričom urbanistické štúdie sa zväčša dokončili (slúžia ako podklad ku Zmenám a doplnkom územného plánu Bratislavy), na väčšinu územných plánov zón ( ÚPZ) bol vybratý spracovateľ.

-         ÚPZ Trnávka stred a ÚPZ Trnávka, Krajná – Bočná boli pred dokončením v roku 2010, zatiaľ bol ukončený v 06/2014 len ÚPZ Trnávka, Krajná – Bočná.

-         ÚPZ Trnávka, Ivánska cesta mal vysúťaženého spracovateľa, v roku 2010 boli dokončené prieskumy a rozbory, vedenie Mestskej časti ho zastavilo.

-         ÚPZ Štrkovecké jazero; Bajkalská, Drieňová; Bajkalská roh boli vysúťažené ešte v r. 2010, ale až v r. 2012 sa začali spracovávať. Mali byť dokončené do 04/2014, ale až 02/2014 boli predložené do zastupiteľstva len Zadania. Až v septembri 2014 boli predložené návrhy konceptov a v 04/2014 síce bolo začaté konanie o stavebnej uzávere, ale doteraz nebola vyhlásená.

-         5 ÚPZ: Palkovičová, Nivy, Miletičová – trhovisko, Prievoz – východ, Prievoz – západ majú ešte z r. 2010 uzavreté zmluvy o dielo, ale spracovanie bolo pozastavené vedením Mestskej časti Ružinov.

-         ÚPZ Cvernovka, ešte v 05/2012 som navrhol spracovať tento ÚPZ, ale MZ tento návrh zamietlo a až 06/2013 prijalo MZ uznesenie, zatiaľ nebol vybratý spracovateľ a nebolo ešte začaté konanie o vyhlásení stavebnej uzávery.

-         ÚPZ Ostredky, ešte v 10/2013 som navrhol spracovať tento ÚPZ, ale MZ tento návrh zamietlo a až 12/2013 na základe petície občanov bol môj návrh prijatý. Do dnes nebolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa a nebola ani vyhlásená stavebná uzávera. Súčasťou uznesenia bolo aj personálne posilnenie referátu územného plánovania, keďže sa vedenie MČ vyhováralo nedostatočnými kapacitami.

-         v 05/2012 som presadil uznesenie, ktoré ukladá do každého zastupiteľstva predložiť Harmonogram predpokladaných termínov na prípravu a realizáciu ÚPZ .

-         v 05/2012 som presadil uznesenie, ktorým Ružinov žiada mesto Bratislava zmenu záväzného stanoviska k investičnému zámeru na Peterskej.

-         v 02/2014 som presadil uznesenia, ktorými Ružinov nesúhlasí s vyjadreniami mesta Bratislava na zmenu ÚP Osterdky a k investičnému zámeru BD Peterská.

-         v 06/2014 som presadil uznesenie, ktorým Ružinov nesúhlasí s projektom BD PRIMA PARK II a žiada mesto Bratislava, aby nevydal súhlasné stanovisko.

-         v 07/2014 som bol členom petičného výboru proti výstavbe BD PRIMA PARK II, kde bolo vyzbieraných 3040 podpisov

 

Riešenia:

 

Budem presadzovať dokončenie urbanistických štúdii v Ružinove a prípravu návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta tak, aby sa už nezahusťovali časti Ružinova, kde to už nie je vhodné ale aby sa prípadná výstavba smerovala do tých častí Ružinova, kde je to nielen vhodné, ale aj žiaduce. Napríklad územie medzi diaľnicou a budúcim predĺžením Bajkalskej ulice tzv. Pálenisko, alebo bývalá priemyselná časť medzi prístavnou ulicou a Prievozskou.

Budem presadzovať dokončenie už rozpracovaných a spracovanie nových územných plánov zón v oblastiach, kde nie je zjavný rozpor medzi územným plánom, ale je potrebné ho spresniť. Napríklad obmedziť výšku výstavby, rozšíriť podiel zelene a pod.