KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Odpočet mojej činnosti » 2011 - 2014
Odpočet činnosti za rok 2011

 

A.) Návrhy zmien a doplnkov územného plánu mesta.

 

Urbanistické štúdie Ružinova

Je spracovávaná urbanistická štúdia „Domové role“:

Riešené územie urbanistickej štúdie je vymedzené nasledovne:

1/  na západe     tokom Dunaja

2/  na severe                diaľnicou D1

3/  na východe    ulicou Nové záhrady II

4/   na juhu                     tokom Malého Dunaja

 

 

 

 

B) územné plány zón, ktorými sa spresní územný plán mesta tak ako to vyhovuje mestskej časti.

 

Dnes si túto tému privlastnila aj koalícia SDKU, KDH, SAS a MOST – Híd, ktorá má v zastupiteľstve 23 z 25 hlasov, ale spôsobom, ako by išli od znova ignorujúc fakt, že už v minulom zastupiteľstve boli už odsúhlasené ÚPZ, ktoré bolo potrebné iba začať spracovávať a až teraz začínajú zadávať  ÚPZ na Štrkovecké jazero, pričom ostatné zadania ignorujú, napriek tomu, že som ich na to niekoľko krát upozorňoval. V roku 2011 z veľkou slávou odsúhlasili desiatky tisíc EUR na ÚPZ, ktoré ale prvou zmenou rozpočtu zrušili.

Na júnovom zastupiteľstve som dal interpeláciu na starostu, aby ma informoval, ktoré ÚPZ prebiehajú a kde je vyhlásená stavebná uzávera.

 

 

Následne koalícia s veľkou slávou urobila letákovú kampaň do všetkých schránok obyvateľov Ružinova za peniaze Miestneho úradu, pričom na letákoch boli podpísaní iba starosta a predsedovia poslaneckých klubov koalície s vypísaním strán koalície. Z môjho pohľadu to bola stranícka reklama za peniaze občanov.

Najhoršie na tom ale je, že miesto toho, aby sa spracovávali ÚPZ, ktoré už boli v minulosti odsúhlasené, tak na konci roku 2011 sa ide spracovávať iba jedna.

Ďalší problém je, že ÚPZ, ktoré sú už spracované a je ich potrebné iba odsúhlasiť, ako je ÚPZ Trnávka stred, alebo ÚPZ Trnávka , Krajná – Bočná, na tie ako by sa zabudlo a neboli zatiaľ dokončené, napriek tomu, že už tam nie je veľa práce, alebo dokonca už je potrebné ich iba odsúhlasiť v zastupiteľstve.

 

C) hľadanie racionálnych riešení problémov a ich odpolitizovanie

 

Ako príklad by som uviedol VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava - Ružinov  č. 3/2011 z 28. 06. 2011 o poskytovaní finančných dotácií/grantov  z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.

V návrhu nariadenia bolo toľko chýb a nedostatkov, že keby som nebol navrhol zmeny, tak by bolo nevykonateľné.

Ďalším príkladom je môj návrh uznesenia, aby sa k problému výstavby bytového domu na ulici Na križovatkách na Trnávke zvolalo verejné zhromaždenie občanov. Stretnutie sa uskutočnilo a najväčšie zásluhy si privlastňoval zástupca starostu p.Bôcik, ktorý už do zastupiteĺstva predložil tri krát návrh uznesenia, aby sa developerovi predal pozemok, aby mohol stavať.

f/ Zvolanie zhromaždenia k investícií spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o. 
Predkladá: Ing.
Hrapko, poslanec 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov
Uznesenie   č.   105/VI/2011
zo dňa 27. 09. 2011 
f/ Zvolanie zhromaždenia k investícii spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o.

miestne zastupiteľstvo  

o d p o r ú č a

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi 
zvolať
zhromaždenie obyvateľov k investícii spoločnosti IN DEVELOP, s. r. o.  
na ulici Na križovatkách 

Ing. Dušan Pekár, v. r. 
starosta

D) rekonštrukcie ružinovských škôl

 

Aj napriek mojej snahe, aby sa začalo so zatepľovaním škôl, súčasná koalícia oponovala, že je potrebné vyregulovať  kúrenie po výmene okien uskutočnené minulým zastupiteľstvom, aby došlo k úsporám. Žiaľ doteraz nezabezpečili vyregulovanie systémov vykurovania a tak úspory, ktoré by mohla mestská časť mať z investície do výmeny okien na školách už druhý rok nebudú a školy budú kúriť pánubohu do okien.

Žiaľ musím konštatovať, že súčasná koalície s dvoma zástupcami starostu, ktorý Mestskú časť stoja nemalé financie nevie zabezpečiť ani takú jednoduchú vec, ako dať vyregulovať  kúrenie a zbytočne vyhadzuje peniaze Mestskej časti von oknom, miesto toho, aby ich šetrila na zatepľovanie škôl a tým aj ďalšie možné úspory financií.

E) bezpečnosť občanov

 

Na základe mojich návrhov uznesení v minulom období boli ustanovený pochôdzkari na Trnávke a Štrkovci.  Pre ustanovenie pochôdzkara na Pošni chýbal priestor, kde  by mohol mať kanceláriu na Pošni, preto som navrhol uznesenie, ktorým zastupiteľstvo požiadalo starostu, aby takéto priestory zabezpečil.

Priestory pre pochôdzkarov

Predkladá: Ing. Hrapko, poslanec

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov

Uznesenie   č.   103/VI/2011

zo dňa 27. 09. 2011

d/ Priestory pre pochôdzkarov

miestne zastupiteľstvo

o d p o r ú č a

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi

v spolupráci s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami Mestskej časti

Bratislava - Ružinov vyhliadnuť priestory pre pochôdzkárov MsP, vrátane

pochôdzkára pre Pošeň a Trávniky  
T : najbližšie rokovanie MZ

F) transparentnosť nakladania z majetkom obce

 

H) sociálna politika

 

Na základe mojej interpelácie bolo zistené, že v školskom roku 2009/2010 chýbalo v Materských školách MČ Ružinov 435 miest.

Na základe môjho návrhu uznesenia (v spolupráci s poslankyňou za SDKU) pripravila  MČ Analýzu stavu materských škôl, kde boli aj návrhy na riešenia.

Na základe mojich pripomienok k návrhu uznesenia k vyhodnoteniu tejto analýzy bolo prednostke uložené spracovať plán rekonštrukcií, výstavby nových priestorov pre MŠ s vyčíslením predbežných nákladov a harmonogramom prípravy a výstavby, včítane verejného obstarávania realizácii.

Analýza umiestňovania detí do materských škôl
Predkladá
: Ing. Tomášková, Ing. Hrapko, poslanci

 

G) dopravné riešenia pre Ružinov

 

Zápisnica č. 10/2011

zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa

24.8.2011

Program:

Koncepcia rozvoja cyklotrás v MČ Bratislava - Ružinov

K bodu 1.

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a žiada prepracovaný materiál predložiť opätovne na zasadnutie komisie.

Komisia navrhuje pridať do koncepcie nasledovné cyklotrasy:

Mestské - pozdĺž Rožňavskej, Trnavskej,  napojiť Bajkalskú na Trnavskú ulicu, pozdĺž Galvaniho (napísať stanovisko mestu),

Mestskej časti - Seberíniho a Drieňovú.

Komisia odporúča požiadať Hl. mesto SR Bratislavu o prevzatie cyklotrasy pozdĺž Ružinovskej ulice  do jeho správy ako protislužbu za vybudovanie 306m dlhého úseku cyklistickej cesty Bajkalská, Mlynske nivy – lávka prístavného mosta.

Plánované prepojenie Ružinovská - Galvaniho

Prepojenie Galvaniho - Ružinovská 2015

Dve varianty riešenia železničného priecestia na Ivánskej ceste

Dve varianty riešenia železničného priecestia na Ivánskej ceste

 

Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov

Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov

 

TIOP Trnávka

TIOP Trnávka

 

TIOP Vrakuňa

TIOP Vrakuňa

 

Križovatka M.Hella - Trnavská cesta

Križovatka M.Hella - Trnavská cesta

 

Križovatka M.Hella - Tomašikova - Ružinovská

Križovatka M.Hella - Tomašikova - Ružinovská

 

R7 - D4 varianty napojenia

R7 - D4 varianty napojenia

 

Terminál intermodálnej nákladnej prepravy Bratislava prístav

Terminál intermodálnej nákladnej prepravy Bratislava prístav