KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Odpočet mojej činnosti » 2011 - 2014 » Volebný program 2011 - 2014
Volebný program 2010 - 2014

A) návrhy zmien a doplnkov územného plánu mesta.

Urbanistické štúdie Ružinova

Budem presadzovať dokončenie urbanistických štúdii v Ružinove a prípravu návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta tak, aby sa už nezahusťovali časti Ružinova, kde to už nie je vhodné - napríklad Pošeň, ale aby sa prípadná výstavba smerovala do tých častí Ružinova, kde je to nielen vhodné, ale aj žiaduce. Napríklad územie medzi diaľnicou a budúcim predĺžením Bajkalskej ulice tzv. Pálenisko, alebo bývalá priemyselná časť medzi prístavnou ulicou a Prievozskou.

B) územné plány zón, ktorými sa spresní územný plán mesta tak ako to vyhovuje mestskej časti.

Územné plány Ružinova

Budem presadzovať dokončenie už rozpracovaných a spracovanie nových územných plánov zón v oblastiach, kde nie je zjavný rozpor medzi územným plánom, ale je potrebné ho spresniť. Napríklad obmedziť výšku výstavby, rozšíriť podiel zelene a pod. Budem robiť všetky možné kroky, aby sa neuskutočnila výstavba “Bytový dom Ružinovská 2010” (viac...) už predtým som prezentoval názor, za ktorým si stojím aj dnes, že výstavba v tesnej blízkosti Ružinovskej poškodzuje obyvateľov okolitých domov a je poškodzuje celkový urbanistický vzhľad tejto štvrte. Už 4U bol omyl a táto stavba by zase prispela k tomu, aby sa začal pozdĺž Ružinovskej začal stavať tzv. "bulvár" (viac...)

C) hľadanie racionálnych riešení problémov a ich odpolitizovanie

Naďalej budem presadzovať zdravý rozum a logiku pri presadzovaní uznesení miestneho zastupiteľstva s cieľom presadzovať hlavne verejný záujem.

D) rekonštrukcie ružinovských škôl

Budem presadzovať aby sa dokončili rekonštrukcie ružinovských škôl. Najskôr je potrebné aby sa uskutočnilo zateplenie škôl a následne z ušetrených financií za kúrenie by sa postupne rekonštruovalo vnútorné zariadenie škôl.

E) bezpečnosť občanov

Budem presadzovať, aby bol na Pošni zriadený pochôdzkar mestskej polície, ktorý bude mať svoju úradovňu priamo na Pošni a a bude verejne známe jeho meno a kontakt na neho. Cieľom je zlepšiť bezpečnosť a poriadok na Pošni.

F) transparentnosť nakladania z majetkom obce

Naďalej budem presadzovať zvyšovanie transparentnosti nakladania s obecným majetkom a to zverejňovaním všetkých informácii v elektronickej forme na internete a presadením elektronického verejného obstarávania na všetky nákupy a investície obce s cieľom minimalizovať náklady a maximalizovať verejnú kontrolu.

G) dopravné riešenia pre Ružinov

Budem presadzovať riešenia na zlepšenie dopravnej obslužnosti Pošne a to najme:

a) zvýšenie počtu parkovacím miest podporou projektov budovania podzemných parkovísk pod už dnes zastavanými časťami, nie na úkor zelene a len po verejnej diskusii občanov z okolia,

b) zabezpečenie lepšej verejnej osobnej dopravy v Bratislave využívaním integrovaného dopravného systému v Bratislave s cieľom presunu cestujúcich prichádzajúcich z okolia Bratislavy z individuálnej dopravy na verejnú a tým zníženie počtu áut prechádzajúcich do Bratislavy po Ružinovskej ulici,

c) v nadväznosti na dopravný generel mesta, ktorý dúfam bude spracovávaný na úrovni mesta, spracovať plán dopravnej obslužnosti Ružinova a to najmä smerom k vytvoreniu plánu cyklotrás nadväzujúcich na mestskú sieť a k úpravám možnosti aj pešieho prepojenia hlavne medzi Pošňou a nákupnými centrami Avion. V pripravovanej dopravnej štúdii budem presadzovať také riešenia, ktoré budú podporovať bezpečnú dopravu pre všetkých so zameraním na verejnú hromadnú dopravu, cyklistickú a pešiu dopravu.

H) sociálna politika

vždy som presadzoval zvýšenú starostlivosť o deti a o seniorov a chcel by som s tým pokračovať aj v ďalšom volebnom období. Budem presadzovať, aby sa vytvorili nové kapacity v materských škôlkach a jasliach pre novú generáciu, ale aj v domovoch pre prestarnutých občanov, ktorý už nie sú schopný sa o seba starať. Taktiež budem presadzovať vytvorenie nového klubu dôchodcov na Pošni ako náhradu za mestom zrušený klub na Chlumeckého. Som toho názoru, že je to naša povinnosť.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV