KONTAKTY

Ing. Peter Hrapko
Štefunkova 1
821 03 Bratislava
tel: +421 910 196039
peter(a)hrapko.sk

Odpočet mojej činnosti » 2006 - 2010 » Odpočet činnosti 2006 - 2010
Odpočet činnosti 2006 - 2010

Vo voľbách v novembri 2006 som dostal Vašu dôveru a od januára 2007 som sa stal poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov. Do volieb som išiel s programom zamedziť ďalšiemu zahusťovaniu Ružinova. Výstavba je upravovaná zákonom a pokiaľ stavebník splní všetky podmienky zákona, je veľmi ťažké mu zabrániť vo výstavbe. Jediná možnosť je nastaviť podmienky tak, aby mohol stavať len tam, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom a tak, aby neobmedzoval, alebo neznižoval kvalitu bývania okolia. Jediná možnosť je nastaviť tieto pravidlá cez územný plán mesta. Keďže ale ten prijíma zastupiteľstvo mesta, mestská časť má len dve možnosti, ako ho ovplyvniť:

A) návrhy zmien a doplnkov územného plánu mesta.

Urbanistické štúdie Ružinova

Robí sa vtedy, keď je v územnom pláne dané pre územie absolútne nevyhovujúce využitie, napríklad futbalové ihrisko pred ZŠ Drieňová je v územnom pláne označené ako občianska vybavenosť, t.j. teoreticky by sa tam dal postaviť obchodný dom, tam je potrebné aby sa to zmenilo priamo v územnom pláne mesta na využitie šport a rekreácia. V tom prípade sa tam už nedá postaviť nič iné. Na to ale aby sa urobil návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta je potrebné spracovať urbanistickú štúdiu na dané územie, ktorej výsledkom je návrh zmien a doplnkov územného plánu. Takýchto urbanistických štúdii aj s návrhom zmien a doplnkov územného plánu mesta zastupiteľstvo Ružinova dalo spracovať a odsúhlasilo niekoľko. Žiaľ mestské zastupiteľstvo zatiaľ ani jeden návrh zmien a doplnkov územného plánu neschválilo, napriek tomu, že prvý sme dávali už v roku 2007.

V rámci spracovávania urbanistickej štúdie pre Pošeň som sa snažil presadiť aby bol zachovaný zelený pás pozdĺž Ružinovskej a aby nebol plánovaný tzv. bulvár, ale žiaľ nepodarilo sa mi to presadiť (viac...).

 

B) územné plány zón, ktorými sa spresní územný plán mesta tak ako to vyhovuje mestskej časti.

Územné plány Ružinova

Používa sa vtedy, keď územný plán mesta je potrebný v danej zóne len spresniť. Napríklad v Územnom pláne Trnávky Stred  sa územný plán zóny upravuje tak, aby v areáli strednej školy na Pavlovičovej ul. bude možné realizovať nové objekty s maximálnou výškou 2 nadzemné podlažia a pre školskú vybavenosť. Tým nebude možné, aby tam investor tesne vedľa školy a medzi rodinnými domami postavil 5 poschodový hotel, ako mal naplánované, napriek odporu obyvateľov v okolí.

Ďalšia moja činnosť v zastupiteľstve Ružinova bola zameraná na:

C) hľadanie racionálnych riešení problémov a ich odpolitizovanie (viď mnou navrhnuté uznesenia).

D) rekonštrukcie ružinovských škôl

Ružinovské zastupiteľstvo odsúhlasilo 6 mil. EUR na výmenu okien a zateplenie ružinovských základných a materských škôl. Brať si úver je vždy ošemetná záležitosť, ale v tomto prípade to je investícia do budúcnosti. Školy so starými oknami a bez zateplenia každú zimu platia peniaze za teplo, ktoré následne z väčšej časti vypustia do okolia. Výmenou okien a zateplením sa tieto prostriedky šetria. Z ušetrených peňazí sa najprv zaplatia úvery a následne je ich možné použiť na ďalšiu rekonštrukciu škôl. Žiaľ napriek mojej snahe zastupiteľstvo neodsúhlasilo aby sa školy zároveň s výmenou okien aj zateplili (viac...). Takže sa teraz v lete vymenili okná a zateplenie dúfajme príde na rad budúci rok. Keby Ružinov v predchádzajúcom volebnom období nezačal nezmyselnú stavbu curlingovej haly a hotela za vyše milióna EUR, mohli sme tieto prostriedky už v tomto období investovať do škôl a nemuseli sme si teraz toľko požičiavať. Ako člen Rady školy na ZŠ Kulíškova som prispel svojou intervenciou k oprave školy investorom Twin City.

E) bezpečnosť občanov

Činnosť mestskej polície je potrebné zamerať nielen na pokutovanie nesprávne zaparkovaných áut, ale aj na poriadok a bezpečnosť občanov. Preto presadzujem vytvorenie "pochôdzkarov", ktorí budú stabilne v každej časti Ružinova. Budú vo svojom rajóne každý deň, obyvatelia budú poznať jeho meno, telefón na neho a bude mať stabilné miesto, kde ho bude možné (pokiaľ nebude na obchôdzke) nájsť. Ako pilotný projekt sa uskutočnilo zriadenie pochôdzkara na Trnávke, po zdolaní rôznych problémov (personálne - prvý pochôdzkar odišiel pracovať inde, bol problém nájsť miestnosť,...) už dnes je pochôdzkar súčasťou Trnávky (viac...).

F) transparentnosť nakladania z majetkom obce

Nakladanie z majetkom obce je vec verejná a aj preto som navrhol uznesenie, na základe ktorého je obec povinná zverejňovať zoznam faktúr a zmlúv mestskej časti na internete (viac...).

G) dopravné riešenia pre Ružinov

Vzdelaním (vyštudoval som VŠDS v Žiline, odbor prevádzka a ekonomika cestnej mestkej dopravy) a aj pracovne (na MDPT SR som zodpovedný za prípravu výstavby infraštruktúry integrovaných dopravných systémov v Bratislave a Košiciach financovaných z Kohézneho fondu EÚ) sa venujem verejnej doprave a preto som sa v rámci neveľkých kompetencií mestskej časti v tejto oblasti (mestská časť má v kompetencii len cesty 3.triedy čiže obslužné komunikácie) snažil, aby sa niektoré problémy začali riešiť. Či to bol návrh uznesenia na "Vypracovanie zadania na dopravnú štúdiu riešiacu problém železničného priecestia na Ivanskej ceste, vrátane riešenia napojenie Maximiliána Hella na Trnavskú cestu a križovatku Ivanska cesta - Galvaniho", alebo uznesenia na "Zabezpečenie obstarania projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné požiadať o stavebné povolenie na vybudovanie odbočovacieho pruhu z ulice Maximilána Hella na Trnavskú ulicu v smere na Ivánsku cestu" (viac...). Dopravná štúdia sa spracováva, aktívne sa zúčastňujem jej pripomienkovania hlavne s cieľom doriešiť bezpečnosť železničného priecestia na Ivánskej ceste ale aj doriešiť bezpečné prepojenie pre pešiu dopravu z Pošne k Hornbachu. Tiež všeobecne presadzujem pri všetkých štúdiách, aby bolo myslené na pešiu a cyklistickú dopravu.

Som aj členom Komisie dopravy a informačných systémov mesta (ako neposlanec odborník) a podarilo sa mi presadiť peniaze na prípravu a realizáciu svetelne riadenej križovatky na Ivanskom priecestí, ale žiaľ nepodarilo sa mi presadiť financie na vybudovanie odbočovacieho pruhu na križovatke Ružinovskej s Tomašikovou (od Pošne smerom na Rožňavskú) aj napriek tomu, že na to už 4 roky existuje stavebné povolenie a veľmi by to pomohlo k rýchlejšiemu prejazdu križovatky hlavne v rannej špičke.  Samozrejme už z mojej pracovnej náplne vyplýva, že sa venujem príprave integrovaného systému v Bratislave (viac...).

H) sociálna politika

vždy som presadzoval zvýšenú starostlivosť o deti a o seniorov. V rámci Ružinova je vcelku dobre nastavený systém sociálnej starostlivosti, ale je potrebné ho ešte rozvinúť s ohľadom na budúcnosť. Čo sa týka detí, začalo sa ich rodiť po rokoch viacej, čo je určite dobre, ale je potrebné myslieť na zvyšovanie kapacít škôlok a jaslí. Taktiež nám Pošeň zostarla, z tridsiatnikov, ktorí sem v šesťdesiatom siedmom prišli sú dnes sedemdesiatnici a starší a my čo sme vtedy boli deti už tiež pomaly smerujeme k dôchodku. Je potrebné preto sa tiež zamýšľať nad kapacitami starostlivosti o starších.


Som členom Komisie výstavby a životného prostredia Mestskej časti Ružinov, Komisie dopravy a informačných systémov mesta (ako neposlanec odborník) a Rád školy na ZŠ Kulíškova 8 (aj na základe mojej intervencie na nej bola opravená strecha), MŠ Medzilaborecká 4 a MŠ Pivonková 9.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV